BCM Power Manager

Специализиран софтуер за въвеждане и обработка (диспечиране) на информацията за прекъсванията в електрозахранването на електрически мрежи.
 
Бизнес дейности:
 • Наблюдение на мрежите Високо напрежение, Средно напрежение включително електропроводи, подстанции, трафопостове, превключватели и мрежово оборудване посредством симулация на превключване по мрежата (ръчни превключвания без наличието на телемеханика;
 • Автоматизирано приемане/обработка на превключвания от телемеханика (в процес на разработка);
 • Планиране и съставяне на график за работа (Switching plan - план за превключвания);
 • Поддържане и информиране за текущо състояние на мрежата;
 • Източник на актуална информация за клиенти с прекъсвания засегнати от планови и непланови прекъсвания;
 • Интеграция с билинг софтуер с цел актуализиране на всички възли за свързани потребители/клиенти;
 • Интеграция на билинг софтуер с балансови измервания от трафопостове за изчисляване на непредоставена мощност на клиенти;
 • Функции DMS (Distribution Management System):
 • топологична обработка (динамично топологично оцветяване на засегнатите обекти)
 • графично трасиране в режим на еднолинейна схема
 • графично трасиране в режим на географско разположение ( в процес на разработка);
 • Управление на последователност от превключвания;
 • Функция OMS (Outage Management System):
 • промяна на състояния и регистриране на събития;
 • изчисляване на продължителност на прекъсванията за даден клиент или съоръжения или други ключови показатели;
 • Изпреварващо предупреждение за планирани превключвания в мрежата (връзка към BCM CALL Center);
 • Докладване на промишлени индекси SAIDI, SAIFI;
BCM Grid Tool
Специализиран софтуер за изчертаване на енергийни мрежи и взаимовръзките в тях – източници, прекъсвачи (комутатори), крайни точки с ползватели:
 • Инструмент за изграждане на схематичен (еднолинеен) изглед на мрежа;
 • Изглед по подстанции и възлови станции;
 • Въвеждане на данни за елементите на мрежата;
 • Инструмент за изграждане на пространствен изглед на мрежата ( в процес на разработка).
BCM Call Center CRM & BCM Planning
Бизнес дейности:
 • Автоматично известяване на екипи за аварии
 • Проследяване на логистика и извършени дейности по отстраняване на аварии и други планови ремонтни дейности

информация

• Базата данни е реализирана с MS SQL Standard Edition 2016;
• Бизнес част - ASP.NET MVC Core 2.2;
• Клиентска част - HTML 5, AJAX и JSON;
• Автентикация и авторизация - IdentityServer4 протоколи OAuth2, Open Identity Connect, като windows service.
Съпътстващи технологии и инструменти:
• MS SQL Standard Edition 2016 EF Core 2.2;
• ASP.NET MVC Core 2.2, C#.NET v.7.0.

предишна BCM